Energie en Milieu

Verantwoordelijk gemeenteraadslid: Luc Holthof

Afvalbeleidsplan


In ons dagdagelijkse leven wordt er enorm veel afval geproduceerd zonder dat we er stil bij staan. De statistieken bewijzen het, wij als gemeente zijn goed bezig als het over sorteren gaat. Door het vele sorteren kan men veel gaan hergebruiken. Recyclage van glas en PMD-afval is bij ons al zeer goed ingeburgerd. Toch komt er nog redelijk wat afval terecht op de onderste trap, die van het storten.


Problemen rond zwerfvuil moeten aangepakt worden via preventiecampagnes, maar ook via een correct handhavingsbeleid waarbij probleemzones worden aangepakt (politiereglement, gemeentelijk administratief sanctierecht (GAS)).


Een doordacht vuilnisbakkenbeheer kan uitgewerkt worden met voldoende vuilnisbakken en peukenbakken op strategische plaatsen. De geplaatste vuilnis- en peukenbakken periodiek ledigen, maar dan wel efficiënt in functie van hun gebruik. In samenspraak met de jongereninstanties willen we een cultureel project opstarten waar zij actief betrokken worden bij het beschilderen van blitse peuken- en vuilnisbakken in ons dorp. Op deze manier worden de vuilnisbakken opvallend en de jongeren doen aan cultuurparticipatie: zij leren zorg te hebben voor onze gemeenschap en krijgen het gevoel deel uit te maken van dezelfde gemeenschap.

Optimalisatie rioolwerkzaamheden


In tal van straten en wijken ligt al een gescheiden rioleringsstelsel, maar nog lang niet alle straten zijn aangesloten. Waar gaat het hier eigenlijk om? Nu wordt nog zeer vaak het afvalwater samen met het hemelwater afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie. Het feit dat er zoveel water terechtkomt in het zuiveringsstation komt de goede werking niet ten goede. Langs de andere kant zorgt het gescheiden stelsel ervoor dat er een lager debiet is door het stelsel van het afvalwater.


De rol van de gemeente in deze zaak zal zijn om de verschillende wijken en straten in de gemeente op de meest efficiënte manier aan te sluiten op een gescheiden stelsel. Dit zijn redelijk zware kosten waarvoor dan ook vaak gekeken wordt naar hogere overheden voor subsidies. In dit geval gaat het over Europese subsidies waarop gewacht wordt. Een optimale dossiervoorbereiding kan er voor zorgen dat deze subsidies snel kunnen aangewend worden.


Voor buitengebieden die zeer moeilijk aansluitbaar zijn op de riolering moet het mogelijk zijn om initiatieven te ondersteunen die gezamenlijke natuurlijke zuiveringsstations installeren.
Het installeren van een regenwaterput is al verplicht bij nieuwbouw huizen, om dit nog verder te stimuleren moet er bekeken worden onder welke vormen er subsidies kunnen gegeven worden voor het installeren van grotere putten dan deze die wettelijk nodig zijn.


Onroerende voorheffing koppelen aan EPC-score opbrengsteigendom


De huurders van woningen of appartementen zijn voor hun energiekosten afhankelijk van de EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) van de woning. Er is geen echte drijfveer voor de verhuurder om iets te doen aan deze EPC-waarde. Basisprincipe van dit punt is dat de verhuurder zijn opcentiemen zal zien wijzigen bij een gewijzigde EPC-score. Als hij dus zorgt voor een afdoende isolatie is hij er zelf beter mee maar zijn huurder ook en zo sparen we allemaal samen het milieu.


De juiste verdeling van deze opcentiemen zal bestudeerd moeten worden maar doel is dat het een budget neutrale operatie is. Goed geïsoleerde huizen zullen goedkoper worden voor de verhuurder, de niet geïsoleerde huizen zullen duurder worden.


Elektrisch gemeentelijk wagenpark

Elektrische wagens worden stilaan een waardig alternatief voor de kleine tot middelgrote wagens die zéér vaak gebruikt worden voor kleinere afstanden. De gemeente kan hier zeker een voorbeeldrol in spelen door gaandeweg zijn eigen wagenpark te vervangen door elektrische wagens.

We beseffen wel dat elektrische auto’s duur zijn ondanks de federale subsidies (percentage aankoopprijs). Om alvast van start te gaan om deze doelstelling te halen dienen er in de gemeente oplaadpunten voor elektrische wagens én fietsen voorzien te worden. Dit kan sensibiliserend werken en aanzetten tot het zelf gebruiken van dergelijke wagens en/of fietsen.

Deze beleidsbeslissing zou een start kunnen zijn om als gemeente toe te treden tot het Burgemeesterconvenant en zich op deze manier te engageren om de CO2-emissies tegen 2020 te beperken met 20%. Een Europees project in alle steden en gemeenten in de EU waar wij Merksplas deel van uit zouden willen laten maken.


Groene IOK-initiatieven ondersteunen


Het IOK (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen) neemt tal van initiatieven waarop gemeenten en hun inwoners kunnen inschrijven. We hebben in het verleden tal van goede initiatieven zien passeren waarop door ons gemeentebestuur spijtig genoeg niet ingegaan is. Daar moet onze gemeente zeker meer mee kunnen doen zodat de inwoners die dit wensen in de toekomst meer kunnen doen met deze IOK-initiatieven.


Andere aandachtspunten


Energie

 • De bewustmaking rond energieverbruik actief ondersteunen via educatieve pakketten voor scholen over energiebesparing. Verenigingen die zich inzetten voor energiebewustmaking logistiek en financieel ondersteunen op basis van resultaatsverbintenissen.
 • De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld betreffende rationeel energiegebruik en energie-efficiëntie: via energiebesparende maatregelen een vermindering van het eigen energieverbruik van 1 % per jaar; nieuwe gebouwen zoveel mogelijk met duurzame materialen voorzien en energie-efficiëntie hanteren als criterium bij overheidsopdrachten.

Natuur

 • De gemeente werkt samen met lokale milieu- en natuurverenigingen en buurtverenigingen om zo de participatie van de gemeenschap aan het gemeentelijk milieubeleid te bevorderen.
 • Via de gemeentelijke milieuraden krijgen burgers en verenigingen een echte stem in het milieubeleid. Geen inspraak voor de vorm, maar echte betrokkenheid.
 • Behouden en aanleggen van kleine landschapselementen. Deze natuureilanden fungeren namelijk als corridors voor dieren en planten tussen verschillende natuurgebieden.

Water

 • Herwaardeer grachten. Zo houdt men hemelwater ter plaatse vast en krijgt het de kans om in de bodem te infiltreren. Ook de agrarische landeigenaars dienen op hun percelen hun verantwoordelijkheid te nemen. Grachten langs de straatkant zijn de verantwoordelijkheid van de gemeente, binnen en tussen de percelen is de verantwoordelijkheid voor de eigenaar.


Hinder

 • Bij (her)aanleg van wegen in de buurt van woonkernen stil asfalt gebruiken.
 • Zowel in landelijk als in stedelijk gebied stiltegebieden inrichten waar mensen de rust vinden om te ontsnappen aan het drukke leven.
 • Openbare gebouwen rationeel verlichten.
 • Lichtvervuiling serres : hiervan bestaan studies met alternatieven. Dit moet met de sector besproken worden.
 • Visuele vervuiling serres : in de bouwvergunning aangeven dat er ruimte moet voorzien worden rond de serre voor aanplanting zodat het geheel aan het zicht onttrokken wordt. Uiteraard rekening houdend met de veiligheid.

Nieuws over dit onderwerp

Sluikstort: GAS-boete of correctionele veroordeling

Naar aanleiding van een brief vroegen we hoe het komt dat sluikstorten soms met een GAS-boete wordt bestraft en dat dit geval via de correctionele rechtbank gaat.  Het is de GAS-ambtenaar die beslist, …

"Groenafval verwarmt de kolonie", of toch niet?

In tegenstelling tot wat het krantenartikel doet uitschijnen, is het project van groenafval als verwarming nog helemaal niet afgerond.  Subsidiedossiers moeten zelfs nog goedgekeurd worden. De …